Мастерлийз ООД, с ЕИК 205483779 ( Дружеството), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ 19Б, ет. 7 се ангажираме със защитата на Вашите лични данни,

Настоящата Политика за защита на личните данни (накратко ‘‘Политика/та’’) описва как и защо обработваме личните Ви данни, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. В тази Политика „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която позволява пряко или косвено да бъдете идентифицирани.

Мастерлийз, гарантира, че обработва на Вашите лични данни, независимо от начина, формата и/ или средата, в която са ни предоставени (лично от Вас на хартиен носител, чрез уебсайта ни, по телефона или по имейл ) и независимо дали предоставените данни са обработвани по електронен път или на хартиен носител законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

 

Контакти, относно администратора на лични данни, длъжностно лице и надзорен орган

Цели на обработването на лични данни

Законови основания за обработване на личните данни

Предоставени лични данни

Срок за съхранение

Бисквитки

Упражняване на права

Промени в тази политика за защита на личните данни

Мастерлийз си запазва правото да променя тази Политика съгласно приложимото законодателство и добрите практики. При всяка промяна ще Ви информираме за това като публикуваме промените на интернет страницата ни.

Тази Политика е в сила от 04 юни 2019 година.